Поверителност

Политика за поверителност, предоставена от „АПОГЕЙ 99“ ООД

С тази Политика за поверителност „Апогей 99“ ООД декларира, че прилага всички мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от българското законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Apogee99.com разполага с криптирана връзка с протокол SSL за защита на личните данни. „Апогей 99“ ООД декларира, че няма да обработва, използва или предоставя на трети страни личните данни, до които клиентът е предоставил достъп, освен необходимите на избрания от потребителя куриер при обработване на поръчка.

От друга страна потребителят се задължава да не предоставя фалшива лична информация както и такава, която би могла да навреди на други лица.

Чл.1. Лични данни, които „Апогей 99“ ООД събира чрез този сайт за Потребителите

1.1.Лични данни е всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко.

1.2.За да предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, „Апогей 99“ ООД  събира следната информация за Потребителите:

-технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия сайт: IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата HTTP, датата и часа на достъп до сайта и/или услугите;

-име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

-име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на заявки за пазаруване от онлайн магазини, т.е. при сключване на договори и изпращане на заявки за използване на услугите на сайта от Потребителите.

1.3.Ние не събираме чувствителни лични данни (като расова принадлежност, политически възгледи, здравна информация и биометрични данни и др.)

2.Правно основание, на което „Апогей 99“ ООД обработва личните данни на Потребителите

2.1.Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с лични данни на Потребителите.

2.2. „Апогей 99“ ООД обработва личните данни на Потребителите на договорно основание, за да предостави информация във връзка с предоставяне на искани от Потребителите услуги, договаряне за възможни поръчки и/или за изпълнение на задълженията си по силата на вече отправена поръчка.

2.3. „Апогей 99“ ООД може да обработва лични данни и в случай, че има правен интерес за тази обработка, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

2.4. „Апогей 99“ ООД обработва лични данни на Потребителите, за да гарантира законните си интереси, в следните случаи:

- за да разберем по-добре как Потребителите взаимодействат с нашия Сайт и услуги;

- с цел подобряване, промяна или персонализиране на Сайта;

- с цел да предложим на Потребителите други продукти и услуги на „Апогей 99“ ООД

2.5. „Апогей 99“ ООД обработва личните данни след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Потребителя за целите на обработването.

2.6.Съгласието за обработване на личните данни се предоставя при посещение на уеб-страницата ни. Съгласието, което се предоставя от Потребителя може винаги да бъде оттеглено, като влезе в акаунта си и коригира съответните настрoйки, както и с изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл -

2.7. „Апогей 99“ ООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения.

3.Цели, за които събираме лични данни на Потребителите 

3.1.Получените от Потребителите лични данни се използват, за да можем да изпълним задълженията си по договора, защото без тях не можем да предоставим услугата/продукта, към която/който Потребителят има интерес.

3.2.По-конкретно тук се включват следните цели:

-за предоставяне на услугите, предлагани от „Апогей 99“ ООД;

-за предоставяне на достъп до нашия Сайт, като за целта показваме съдържание, което може да персонализирано и ограничено спрямо заложените от Потребителя критерии;

-за да отговорим на запитвания, мнения и препоръки;

-за да изпращаме информация на Потребителите, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;

-за статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения. на „Апогей 99“ ООД.

4.Начин на обработваме на личните данни

За да предостави услугите си „Апогей 99“ ООД обработва предоставените от Потребителите лични данни по следните начини:

- чрез посещение на сайта ни за използване на онлайн магазина и другите услуги на сайта ни;

- чрез попълване от страна на Потребителя на електронни форми на сайта ни, включително при попълване на данни за регистрация или забравена парола на съществуващ акаунт;

- при актуализиране на данни по искане на Потребителя и попълване на форма за актуализация чрез акаунта или чрез имейл до нас;

- чрез обработване на информация за посещенията на Потребителите на сайта ни;

- чрез обработка на информация за IP адреси, операционна система и тип браузър.

5.Срок на съхранение на личните данни

5.1.В зависимост от основанието, на което обработваме личните данни, срокът на съхранение е различен. „Апогей 99“ ООД съхранява лични данни, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която са събрани, и да спазва законовите изисквания.

5.2.Ако Потребителя желае част от данните му да бъдат изтрити от базата данни на „Апогей 99“ ООД, може сам да изтрие съответните данни, като използва акаунта си или чрез интерфейса на Сайта ни.

5.3.В повечето случаи личните данни се съхраняват от нас на договорно основание, т.е. за изпълнение на договорни задължения и в този случай срокът за съхранение е 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните данни, информацията се унищожава.

5.4.Личните данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочения по-горе срок във всеки случай на наличие на законово задължение за нашето Дружество да направим това.

6.Вашите права

6.1.По отношение на обработването на Вашите лични данни, Вие имате следните права:

-Да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни;

-Право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;

-Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушение на Вашите права или неправомерно обработване на личните Ви данни;

6.2.За да упражните Вашите права, можете да използвате контактната форма, като опишете своето искане и предоставите данни, които Ви идентифицират сигурно и еднозначно. Вашето искане ще бъде обработено съгласно нашата Процедура за управление на исканията, в рамките на един месец от получаването му.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Телефони за контакт:

  • Стационарен - 056 844046 / 0700 50799
  • Мобилен (1) - 088 7266044
  • Мобилен (2) - 089 4419924

E-mail: